Regulamin

 1. ARTYKUŁ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

  1. Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest określenie warunków, na jakich Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o. o. z siedzibą w 87-100 Toruń przy ul. Mazowiecka 70A. KRS: 0000480754, zwana dalej Sprzedawcą, sprzedaje produkty i świadczy usługi Kupującym wyszczególnione każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień lub umowach.
  2. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:
   • - OWS – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży”.
   • - Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca, będzie nabywać produkty lub korzystać z usług świadczonych przez Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o. o.
 2. ARTYKUŁ 2. ZAWARCIE UMOWY

  1. Każdorazowa sprzedaż towaru, ustalenie jej warunków i przedmiotu, będzie następować w oparciu o złożone przez Kupującego zamówienie, na podstawie wcześniejszej oferty lub informacji handlowej Sprzedawcy. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie, że jego integralną część stanowią niniejsze OWS.
  2. Zamówienia będą przyjmowane w formie pisemnej lub elektronicznej (fax, e-mail itp.).
  3. Wszelkie zmiany w zamówieniu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (fax, e-mail itp.), pod rygorem nieważności.
  4. Każde zamówienie musi zawierać co najmniej następujące informacje:
   1. przedmiot zamówienia - nr katalogowy produktu lub jego opis oraz wszystkie informacje, które będą określone w ofercie Sprzedawcy lub w specjalnie przygotowanym przez Sprzedawcę formularzu zamówieniowym,
   2. ilość towaru/usług,
   3. gatunek,
   4. cenę,
   5. pełne dane Kupującego:
    • firmę (nazwę) Kupującego,
     • - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać pełne imię i nazwisko, numer PESEL oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; numer, pod jakim dana działalność figuruje w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz siedzibę urzędu, który dokonał wpisu,
     • - w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać numer, pod którym dany podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
    • adres siedziby Kupującego, w przypadku osób fizycznych należy podać adres zamieszkania oraz adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza,
    • NIP, REGON, w przypadku osób fizycznych numer PESEL, numer telefonu/ faxu, adres poczty elektronicznej i inne dane kontaktowe Kupującego,
    • jeżeli zamówienie składają wspólnicy spółki cywilnej, informacje dotyczące firmy Kupującego, adresu zamieszkania oraz adresu, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza, NIP, REGON, numer telefonu/ faxu, adres poczty elektronicznej i inne dane kontaktowe Kupującego, dotyczyć powinny każdego wspólnika spółki cywilnej,
    • do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Kupującego np. odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwo.
   6. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za składanie zamówień, jej numer telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest upoważniona przez Kupującego do składania wszelkich oświadczeń w zakresie zamówienia.
   7. pełne dane do wystawienia faktury VAT oraz adres dostawy towaru, jeśli jest inny niż dane na fakturze,
   8. warunki płatności oraz sposób odbioru towaru,
   9. oświadczenie Kupującego o otrzymaniu i zapoznaniu się z OWS,
   10. datę sporządzenia zamówienia,
   11. pieczątkę i czytelny podpis Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu;
  5. Otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
  6. Ważność zamówienia wymaga potwierdzenia go przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej (fax, e-mail, itp.). Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia. Sprzedawca może nie przyjąć oferty lub przyjąć ją z zastrzeżeniami na zasadach określonych w art. 68 (1) k.c.
  7. Termin realizacji zamówienia określa każdorazowo indywidualnie Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia. Powyższe terminy wiążą strony umowy pod warunkiem dostarczenia przez Kupującego w oznaczonym w potwierdzeniu terminie wszystkich niezbędnych do realizacji zlecenia materiałów i informacji niezbędnych do jego realizacji, zgodnych z wymogami technicznymi Sprzedawcy.
  8. Termin realizacji zamówienia każdorazowo zaczyna swój bieg w momencie dostarczenia przez Kupującego pełnego kompletu materiałów i informacji niezbędnych do realizacji zlecenia. Fakt dostarczenia kompletu materiałów jest potwierdzany przez Sprzedawcę pisemnie lub elektronicznie (list, fax, e-mail).
  9. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia w potwierdzonym terminie, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, zastrzega on sobie prawo do przedstawienia Kupującemu oferty zastępczej.
  10. W przypadku opóźnień w dostarczeniu materiałów i informacji, o których mowa powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego przesunięcia terminu realizacji danego zamówienia.
 3. ARTYKUŁ 3. CENY / FAKTUROWANIE / WARUNKI I FORMA ROZLICZEŃ

  1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę określoną w oparciu o aktualne ceny katalogowe obowiązujące u Sprzedawcy, chyba że Strony ustalą inną cenę.
  2. Ustalone / wynegocjowane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury, chyba, że w trakcie przygotowania oferty posługiwano się cenami brutto.
  3. Faktury VAT będą wystawiane przez Sprzedawcę po zrealizowaniu zamówienia lub przed jego realizacją w przypadku faktur zaliczkowych.
  4. Faktury będą wystawiane osobno dla każdego zamówienia.
  5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT, chyba że ustalony został na piśmie inny termin. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
  6. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia.
  7. Sprzedawca będzie uprawiony do wstrzymania się z wydaniem przedmiotu zamówienia, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy, w przypadku nie wywiązywania się przez Kupującego z warunków finansowych określonych w umowie.
 4. ARTYKUŁ 4. DOSTAWY / ODBIÓR

  1. Terminy i warunki dostaw towarów określa każdorazowo indywidualnie Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł dotrzymać ustalonych terminów dostawy towarów, wówczas powinien zawiadomić o tym Kupującego podając jednocześnie przyczyny niezachowania terminów i przewidywany czas trwania opóźnienia.
  3. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli do jego upływu przedmiot zamówienia opuścił magazyn Sprzedawcy, względnie kiedy Kupujący został poinformowany o gotowości do wysyłki towaru lub jego odbioru z magazynu Sprzedawcy.
  4. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia Kupującemu wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.
  5. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, od dnia gotowości do wysyłki wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego.
 5. ARTYKUŁ 5. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

  1. Sprzedawca zachowuje prawo własności przedmiotu zamówienia, aż do całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego.
  2. Do czasu całkowitej zapłaty ceny, Kupującemu nie wolno w żaden sposób ani obciążać, ani zbywać przedmiotu zamówienia (dotyczy to również przewłaszczenia na zabezpieczenie).
  3. W przypadku wystąpienia naruszeń umowy przez Kupującego, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawca uprawniony jest do odbioru przedmiotu zamówienia od Kupującego, po uprzednim wezwaniu go do zwrotu lub zapłaty, na koszt Kupującego.
 6. ARTYKUŁ 6. REKLAMACJE

  O ile nie ustalono inaczej w szczegółowych warunkach zamówienia:

  1. Reklamacji podlega produkt zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, będącego przedsiębiorcą, wad jakościowych dostarczonego towaru, powinien on w terminie 7 dni od dnia dostawy produktu złożyć Sprzedawcy pisemne (list, fax, e-mail) zgłoszenie reklamacji. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie produktu, którego dotyczy; przyczyny reklamacji oraz proponowanego sposobu jej załatwienia. Jeżeli w tym terminie Kupujący, będący przedsiębiorcą, nie zgłosi zastrzeżeń, co do jakości dostarczonych produktów, strony uznają, że dostarczony towar jest dobrej jakości i spełnia oczekiwania Kupującego oraz wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie wad jakościowych tego towaru.
  3. Wady części przedmiotu danego zamówienia nie uprawniają Kupującego, będącego przedsiębiorcą, do składania reklamacji co do całości dostawy.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć otrzymaną od Kupującego reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
  5. W zależności od rodzaju stwierdzonej wady Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego do usunięcia wad lub wymiany produktu na nowy oraz dostarczenia naprawionych lub nowych produktów na swój koszt do siedziby Kupującego będącego przedsiębiorcą w terminie z nim uzgodnionym.
  6. Z tytułu nienależytego wykonania umowy, Sprzedawca ponosi ograniczoną odpowiedzialność do wysokości wartości błędnie wykonanego przedmiotu umowy lub jego części.
  7. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
  8. W przypadku składania reklamacji przez Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabył od Sprzedawcy produkty dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej („konsument”), postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z regulacją wskazaną w Kodeksie cywilnym.
 7. ARTYKUŁ 7. GWARANCJA

  O ile nie ustalono inaczej w szczegółowych warunkach zamówienia:

  1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości w okresie 24 miesięcy od dnia dostawy towaru (przejścia ryzyk).
  2. Szczegółowe warunki gwarancji są ustalone w dokumencie gwarancyjnym.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie materiałów związane z użytkowaniem sprzedanego produktu, ani za szkody będące jego wynikiem.
  4. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku następujących przyczyn: niewłaściwe i niefachowe zastosowanie i użytkowanie, wadliwy montaż (z wyłączeniem montażu dokonanego przez Sprzedawcę), błędne lub niedbałe użytkowanie przedmiotu umowy w szczególności niezgodne z instrukcją.
  5. W czasie obowiązywania gwarancji koszty napraw lub wymiany, ponosi Sprzedawca, pod warunkiem, że reklamacja była uzasadniona, w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Kupujący.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian lub prac naprawczych podjętych przez Kupującego lub osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Każda ingerencja poza ingerencją Sprzedawcy lub podmiotów przez niego wskazanych, w trakcie trwania gwarancji powoduje jej wygaśnięcie.
  7. Dalsze roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkód, które powstały na skutek okoliczności nie związanych bezpośrednio z przedmiotem umowy są wyłączone.
  8. W związku z udzieleniem gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w stosunku do Kupującego będącego przedsiębiorcą.
 8. ARTYKUŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią integralną część umowy.
  2. Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.
  3. Szczegółowe warunki zamówień mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.
  4. OWS chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie ich bądź powielanie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy.
  5. Katalog produktów i usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz cennik nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są jedynie zaproszeniem do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy.
  6. Przelew wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Sprzedawcy jest wyłączony, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę na taki przelew pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  7. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych przy wykorzystaniu OWS rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Rojaflex Solutions
Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 70A
87-100 Toruń – Polska
Tel +48 56 639 93 05
www.rojaflex.pl